SIKER Ingatlan
Az első ingatlaniroda - 1991 óta
Adatkezelési tájékoztató
Lakás, ház, albérlet
​Nagykanizsa és vonzáskörzete ingatlanpiacán

SIKER Ingatlan


Adatkezelési tájékoztató 


Az oldal üzemeltetője adatkezelőként: Horváth Zoltán Vilmos E.V.
A SIKER Ingatlan (Horváth Zoltán Vilmos E.V.) tagja a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (MIOSZ), valamint a Magyar Ingatlanszövetségnek (MAISZ), továbbá a Kereskedelmi és Iparkamarának, és vállalkozásunk szerepel a Zala Megyei Kormányhivatal névjegyzékében, a 30/1994.Zala M. számon.
Az üzemeltető adatai:
Név: Horváth Zoltán Vilmos E.V.
Adószám: 54784459-1-40
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi utca 2/A
Tel: +36303535357
Web: www.siker1.hu
​Tárhelyszolgáltató: Rooter Kft., Adószám: 23004050-2-20
Adatvédelmi kapcsolattartó: Horváth Zoltán Vilmos E.V., e-mail: siker1.ingatlan@gmail.com


I. Bevezetés
A SIKER Ingatlan (Horváth Zoltán Vilmos E.V.) mint adatkezelő (Adatkezelő) az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

​Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:
- A GDPR, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: Rendelet)
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.)
- 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket a Rendelet értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Amennyiben kérdése lenne, vagy bármely fogalom nem lenne egyértelmű, kérjük forduljon az adatvédelmi kapcsolattartónkhoz.

Alapvető fogalmak a személyes adatok kezelésével kapcsolatban:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; amelyből azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

II. Jogalapok a SIKER Ingatlan (Horváth Zoltán Vilmos E.V.) adatkezelése során

A személyes adatok SIKER Ingatlan (Horváth Zoltán Vilmos E.V.) általi felvétele és kezelése rendszerint az alábbi jogalapokon nyugszik:

Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás elrendeli (Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze.

Szintén ilyen törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az Adatkezelőtől megrendelt reklámmegjelenés körében.

Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul a Pmtv. vagy más törvény rendelkezésén.

Egyes személyes adatokat az Adatkezelő azért kezel, mert az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy, mert az ilyen szerződés megkötéséhez vezető folyamat során szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont).

Az Adatkezelő ezen a jogalapon kezeli az Ön azon adatait, amelyek az ingatlanközvetítésre vonatkozó szerződés teljesítéséhez, ill. megkötéséhez szükségesek. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatait kezeli az Adatkezelő szerződés teljesítése érdekében. Ezen adatokat a szerződéskötéshez és a szerződés teljesítéséhez meg kell adnia. Amennyiben az adatokat Ön nem adja meg az Adatkezelőnek, akkor a szerződés nem jön létre, vagy a szerződés teljesítése megnehezül.

Az Adatkezelő honlapján közzétett álláshirdetésre történő jelentkezés során megadott adatok kezelése az Önnel kötendő, foglalkoztatásra irányuló szerződés megkötéséhez vezető folyamat (álláspályázatok elbírálása, szerződéskötés) során szükséges.

Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése szükséges szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződéskötéshez vezető folyamat során.

Vannak olyan személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont) kezel. Egyes személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelővel kötött megbízási szerződés aláírásával vagy vételi/eladási ajánlat Adatkezelőn keresztül megtételével vagy az ajánlatnak az Adatkezelővel való közlésével járul hozzá. Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelővel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot eladó/kiadó ingatlannal kapcsolatos tájékoztatás kérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén eladási vagy vételi ajánlatot tesz, és ebből a célból személyes adatait megadja. Személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás történhet az Adatkezelő honlapján elérhető szolgáltatás igénybevételével (hírlevél feliratkozás, ill. segítő szolgáltatások).

Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul önkéntes hozzájárulásán.

A fentieken túl, a felvett személyes adatokat a SIKER Ingatlan (Horváth Zoltán Vilmos E.V.) adott esetben akkor is kezelheti, ha az adatok kezelése saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont), de ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

III. Adatkezelések, jogalapjuk, céljaik, időtartamuk

Az Adatkezelő többféle tevékenysége során, többféle célból kezel személyes adatokat. Az Adatkezelő alábbi tevékenységei során folytat adatkezelést:

Ingatlanközvetítési, értékbecslési tevékenység: a SIKER Ingatlan (Horváth Zoltán Vilmos E.V.) megbízási szerződés vagy szolgáltatói szerződés alapján ingatlanközvetítői, ill. értékbecslési szolgáltatást nyújt.
Hirdetési szolgáltatás: az érintettek (eladók és bérbeadók) hirdetési megjelenést rendelhetnek meg a SIKER Ingatlan (Horváth Zoltán Vilmos E.V.) honlapján az alábbi feltételekkel. A SIKER Ingatlan (Horváth Zoltán Vilmos E.V.) honlapján nyilvánosságra hozza a megrendelt hirdetést. A hirdetés időtartama: amíg az érintett megrendelő a hirdetésfelvételi űrlapon azt kérte. A hirdetésekben kizárólag az érintettek által önkéntesen megadott adatok szerepelnek.​

A személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról az alábbi táblázatból kap részletes tájékoztatást. Mindegyik táblázatban az adatkezelés célja határozza meg a táblázat további tartalmát.

Érintett Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkeze-lés időtartama
Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó) családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma A Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont, Pmtv. 7-9. § Az adatrögzí-téstől számított 8 évig
Érintett Kezelt adatok Adatkezelés célja Adat-keze-lés joga-lapja Adatkezelés időtartama
Ingatlan tulajdo-nos (eladó /bérbe-adó) családi és utónév, születési családi és utónév, lakcím, telefonszám, e-mail cím Ingatlanközvetítésre, illetve értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi/bérleti szerződés megkötésének elősegítése. Ren-delet 6.cikk (1) bek. b) pont Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, vagy ha ez hosszabb, akkor a megbízás teljesítésétől/megszűnésétől számított 5 évig.
Az érintett személy és a kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja és időtartama
Érintett az ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó), kezelt adatok az ingatlan következő adatai: eladó/bérbadó ingatlan címe és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), eladási ár/bérleti díj, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz. Szükséghez képest az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai. Ingatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi/bérleti szerződés megkötésének elősegítése. Jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont, időtartama az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, vagy ha ez hosszabb, akkor a megbízás teljesítésétől/megszűnésétől számított 5 évig.
Érintett személy és kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja és időtartama
Érintett az Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó), kezelt adatok: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma, adóazonosító jel, személyi azonosító jel, bankszámla szám, telefonszám, e-mail cím, ingatlan helyrajzi száma, vételár Az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti adásvételi/bérleti szerződés megkötésének elősegítése a szerződéskötéshez szükséges adatok okiratszerkesztő ügyvéd részére való továbbításával. Jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás), időtartama az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig.
Érintett személy és kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja és időtartama
Érintett az ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó), kezelt adatok az eladó/bérbeadó ingatlan címe (házszám nélkül) és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), vételár/bérleti díj, eladás/bérbeadás időpontja, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz.Szükséghez képest az az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai. Az ingatlan adatainak statisztikai és értékesítési adatbázis képzés és értékbecslés céljára való felhasználása, kivéve: ügyfél neve, házszám. Jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás), időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 10 évig.
Érintett személy és kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja és időtartama
Érintett személy az ajánlattevő vevő/bérlő, kezelt adatok a családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma A Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése Jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont, Pmtv. 7-9. §, időtartama az adatrögzítéstől számított 8 évig
Érintett személy és kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja és időtartama
Érintett személy az ajánlattevő Vevő/bérlő, kezelt adatok a családi és utónév, lakcím, telefonszám, e-mail cím Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése Jogalap a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás), időtartama az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig
Érintett személy és kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja és időtartama
Érintett személy az ajánlattevő vevő/bérlő, kezelt adatok a családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma adóazonosító jel, személyi azonosító jel, telefonszám, e-mail cím Az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti adásvételi/bérleti szerződés megkötésének elősegítése a szerződéskötéshez szükséges adatok okiratszerkesztő ügyvéd részére való továbbításával. Jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont(önkéntes hozzájárulás), időtartama az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig.
Érintett személy és kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja és időtartama
Érintett személy a megtekintő, a kezelt adatok a vév, lakcím, telefonszám, e-mail cím Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése (az ingatlan bemutatás megtörténtének rögzítse, a megtekintett ingatlannal kapcsolatban tájékoztatás, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása) Jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont(önkéntes hozzájárulás), időtartama az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig.
Érintett személy és kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja és időtartama
Érintett személy az egyéb érdeklődő, vevőjelölt, kezelt adatok a név, telefonszám, e-mail cím, keresett ingatlannal kapcsolatos információk, ingatlan vételára/bérleti díja, ingatlan elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. építési telek területe Tájékoztatás, érdeklődő megkeresésére való válaszadás, az érdeklődőnek megfelelő ingatlan keresése, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása. Jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont(önkéntes hozzájárulás), időtartama az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, kivéve ha a határidő letelte előtt Ön másként rendelkezik (például kéri, hogy az adatkezelő az ingatlan keresést folytassa)
Érintett személy és kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja és időtartama
Érintett személy a hirdető, kezelt adatok a név, lakcím/székhely, adószám (ha van) Hirdetési szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő honlapján. Jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont Grtv. 5. §, időtartama a hirdetés közzétételétől számított 5 évig.
Érintett személy és kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja és időtartama
Érintett személy a hirdető, kezelt adatok a név, e-mail cím, telefonszám, az ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület neve, emelet), ingatlan jellege, építés éve, tájolás, kilátás, építési állapot, alapterület, telekterület, belmagasság, építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, parkolási lehetőség, irányár/bérleti díj, fényképfelvételek, hirdetés szövege. Hirdetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó megrendelés teljesítése az Adatkezelő honlapján. Jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont, időtartama az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig.
Érintett személy és kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja és időtartama
Érintett személy a hirdető, kezelt adatok az ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület neve, emelet), ingatlan jellege, építés éve, tájolás, kilátás, építési állapot, alapterület, telekterület, belmagasság, építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, parkolási lehetőség, irányár, fényképfelvételek Az ingatlan és a hirdetés adatait statisztikai és értékesítési adatbázis képzése és értékbecslés céljára használni. Jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont(önkéntes hozzájárulás), időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 10 évig.
Érintett személy és kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja és időtartama
Érintett személy a segítő szolgáltatás igénybevevője, kezelt adatok a szolgáltatás jellegétől függően: az ingatlan típusa, a vagyonszerzés módja, az ingatlan forgalmi értéke, az eladás és a vásárlás éve, eladási és vásárlási ár, megszerzés költségei, értékesítés költségei, értéknövelő beruházások értéke, név, havi nettó jövedelem, igényelt hitel összege, ingatlan vételára, e-mail cím, telefonszám A honlapon nyújtott segítő szolgáltatások nyújtása, szükség esetén e-mailes vagy telefonos kapcsolatfelvétel, tájékoztatás. Jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont(önkéntes hozzájárulás), időtartama a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges ideig. Hitelügyintézéshez kapcsolódó szolgáltatás esetén: szolgáltatás teljesítéséig, de legfeljebb 5 évig, kivéve, ha a határidő letelte előtt Ön másként rendelkezik.
Érintett személy és kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja és időtartama
Érintett személy az álláshirdetésre jelentkező, kezelt adatok a jelentkezésben megadandó: név, e-mail cím, telefonszám, a jelentkező által esetlegesen magadott: lakcím, születési hely, idő, anyja neve, iskolai végzettség, nyelvismeret, előző munkahely(ek). Álláshely betöltése, amelynek keretében: álláspályázatok értékelése, elbírálása, személyes állásinterjú egyeztetése, kiválasztott jelölttel szerződéskötés Jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont (önkéntes hozzájárulás), időtartama: a jelentkezők adatait az adatkezelő az álláshely betöltéséig kezeli.
Érintett személy és kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja és időtartama
Érintett személy az ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó), kezelt adatok az ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület neve, emelet, ajtó), az eladó családi és utóneve, telefonszám, e-mail cím Energetikai tanúsítvány készítéséhez az ingatlan adatainak és az eladó adatainak továbbítása energetikus részére. Időtartama az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig.
Érintett személy és kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja és időtartama
Érintett személy az ingatlan tulajdonosa (eladó/bérbeadó), kezelt adatok az ingatlan következő adatai: eladó/bérbeadó ingatlan címe (házszám nélkül) és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), vételár/bérleti díj, eladás/bérbeadás időpontja, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz. Szükséghez képest az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai. Eladó családi és utónév, telefonszám, e-mail cím Az eladó/bérbeadó tájékoztatására: az ingatlanközvetítés fontos lépéseit tartalmazó elektronikus napló értesítő küldése. Időtartama az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig.

A táblázatban használt fogalmak:

Ingatlan tulajdonos (eladó): Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlan tulajdonosa, ill. az ingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosultja, ill. aki az ingatlan közvetítésére az Adatkezelővel megbízási szerződést kötött, valamint ezek meghatalmazottja.

Vevő, ajánlattevő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi ajánlatot tett.

Megtekintő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlant megtekintette

Egyéb érdeklődő, vevőjelölt: A fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtől személyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőle érdeklődik, ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését eladási vagy vételi érdeklődés céljából, ill. aki az Adatkezelőnél ingatlankeresőként jelentkezik.

Hirdető: olyan érintett, aki a SIKER Ingatlan (Horváth Zoltán Vilmos E.V.) hirdetési szolgáltatását igénybe veszi.

Segítő szolgáltatás igénybe vevője: olyan érintett, aki a honlapon működő valamely segítő szolgáltatást igénybe vette.

Álláshirdetésre jelentkező: a honlapon meghirdetett álláslehetőségre jelentkező érintett.

IV. Adatfeldolgozóink

A tárhely szolgáltatást a Rooter Kft. (székhely: 8800 Nagykanizsa, Berzsenyi u.5/A, telefon: 06-30/385-2575, e-mail cím: akos@rooter.hu) végzi.

Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében az adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója.

Az Ön adatai továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:

Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott hitelközvetítő segítségét kívánja igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma, e-mail címe, és esetlegesen az igényelni kívánt hitel összege, és a hiteligényléssel kapcsolatos, Ön által megadott további adatok továbbításra kerülnek a hitelközvetítő részére.
Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a szerződés előkészítéséhez szüksége adatok továbbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából.
Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek.

V. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Ön, mint érintett kérelmezheti a SIKER Ingatlantól (Horváth Zoltán Vilmos E.V.), mint Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt, hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, valamint nem érinti azon adatokat, amelynek kezelésére az Adatkezelő jogszabály alapján köteles vagy jogosult.

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól).

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

A személyes adatot törölni kell, ha:

a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások  kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:

az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Adatkezelő adatvédelmi incidenst észlel, és az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.

A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja a SIKER Ingatlanhoz (Horváth Zoltán Vilmos E.V.) (székhely: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u.2/A, telefonszám: +36303535357, e-mail: siker1.ingatlan@gmail.com). Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu.

Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.

Bízunk benne, hogy adatkezelésünk módjával Ön elégedett. A SIKER Ingatlan (Horváth Zoltán Vilmos E.V.) a továbbiakban is mindent megtesz ezen elégedettségének fenntartására.


Gördíts felfelé, vagy kattints az oldal tetején lévő menűsávban a Neked tetsző ingatlantípusra, címszóra, vagy kattints az alábbi linkekre!
​SIKER Ingatlan /homepage

Adatkezelés /adatkezeles-siker-ingatlan-nagykanizsa
 
Ajánlólevél /ajanlolevel-siker-ingatlan-nagykanizsa

Keressük, vennénk /keressuk-vennenk-siker-ingatlan-nagykanizsa

Lakás - Nagykanizsa /lakas-siker-ingatlan-nagykanizsa

​Albérlet /alberlet-siker-ingatlan-nagykanizsa

Ház, telek - Nagykanizsa /haz-telek-siker-ingatlan-nagykanizsa

Ház, telek vidéken /haz-telek-videken-siker-ingatlan-nagykanizsa

Nyaraló /nyaralo-siker-ingatlan-nagykanizsa ​​